พทป. ธีรดี ดวงวาณิชย์

พทป ธีรดี ดวงวาณิชย์


ความชำนาญพิเศษ

สมุนไพรไทยเพื่อการรักษาตามตำรับ

ประจำอยู่ที่

แพทย์แผนไทยประยุกต์บริษัท บ้านหมอละออง จำกัด

เฉพาะทาง

แพทย์แผนไทยประยุกต์ สมุนไพร

ภาษา

ไทย – อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม


  • แพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในนามบริษัท ประสานสุขโอสถ จำกัด 5 ปี
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ในร้านยา รพ.รามาธิบดี ตำแหน่ง 4 ปี
  • แพทย์แผนไทยประยุกต์บริษัท บ้านหมอละออง จำกัด 2 ปี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)