พทป. ธีรดี ดวงวาณิชย์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ประวัติ

  • เป็นแพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในนามบริษัท ประสานสุขโอสถ จำกัด 5 ปี
  • เป็นผู้เชียวชาญด้านสมุนไพร ในร้านยารพ.รามาธิบดี ตำแหน่ง 4 ปี
  • และปัจจุบันเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์บริษัท บ้านหมอละออง จำกัด 2 ปี
ภก.ยงธิดา แสวงสุข

เภสัชกรร้านตู้ยา